KONTAKT:

Joanna Grobelny
Koordynator Projektu BANRISK
tel. 22 826 99 24, wew. 105, tel. kom. 664 907 205
jgrobelny@wib.org.pl
ORGANIZATOR: